Menu
Aantal items: 0
Totaal bedrag:
Afrekenen Bekijken
NL EN
NL EN

Algemene voorwaarden

Welkom bij www.lolalilie.be in het World Wide Web. Gelieve de gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Lolalilie door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, gelieve dan geen verder gebruik te maken van deze site.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen “de verkoper”, genaamd Lolalilie met thuisbasis te 8310 Brugge, Odegemstraat 110 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0883.350.294 met BTW-nummer: BE0883.350.294 als eenmanszaak Coen Vandermaes, en elkeen die de aankoop verricht via de website van www.lolalilie.be, hierna genoemd “de koper”.

Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen zijn eigendom van Lolalilie. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lolalilie. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, is een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Lolalilie of schriftelijke toestemming van Lolalilie, en is ten strengste verboden.

Verkoopsvoorwaarden en Rechten

Prijzen en productinformatie
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de www.lolalilie.be zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Bestellen
De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via de website www.lolalilie.be aan de hand van produktbeschrijvingen en foto’s. Na de registratie van de koper zal de online bestelling verwerkt worden. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de prijs en de beschrijving van het te koop aangeboden artikel. Maximum na 24 uur nadat de bestelling door Lolalilie werd ontvangen, krijgt de koper een bevestigingsmail toegestuurd naar  het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven tijdens zijn/haar registratie. Pas bij het ontvangen van deze bevestiging is de koop afgerond.

Betaling via Overschrijving
De betalingswijze bestaat uit een bankoverschrijving. Lolalilie stuurt u na de bestelling, via E-mail, een verkoopsbevestiging, waar de juiste betaalgegevens gecommuniceerd zullen worden. Wij vragen u het totaalbedrag, zoals vermeld op de verkoopsbevestiging, binnen de zeven werkdagen over te schrijven op rekening: 731-0251191-33 (IBAN: BE79 7310 2511 9133, BIC: KREDBEBB) met vermelding van uw ordernummer. Bestellingen worden maximaal 10 dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd. Met uw bestelling zal altijd een afrekening meegestuurd worden. Een factuur wordt steeds opgemaakt voor B2B transacties of op verzoek (verzoek geactiveerd tijdens afrekenen bestelling), onder de voorwaarde dat het factuurbedrag groter is dan 15 Euro (inclusief BTW).

Levering en verzending
Lolalilie zal haar best doen om een zo vlug mogelijke levering te verzekeren. Indien (tijdelijke) stockbreuk zou aanleiding geven tot vertraging, dan wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van de geschatte levertijd van uw bestelling. In dit geval is er de mogelijkheid om van uw koop af te zien nadat u ons dit via mail ons hebt bevestigd op info@lolalilie.be.

Na ontvangst van uw betaling, versturen wij de artikelen. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. We streven naar maximum 2 dagen na betaling(dit is dag van verzending). Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de www.lolalilie.be de levering toestaat. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Lolalilie blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs. In geval van niet levering van de goederen op het correcte door de koper opgegeven adres na 30 dagen volgend op de bestelling, worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Voor de zendingen doen wij een beroep op extern pakjesdienst. Wij hanteren de tarieven berekend op deze dat deze partij op dat moment hanteert. De verzendkosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en afrekening/factuur.

Ophaling
Goederen kunnen ook bij ons thuis door de koper afgehaald worden mits een afspraak werd gemaakt en bevestigd door Lolalilie. Deze optie is voorzien als keuze tijdens de online registratie van uw bestelling. De goederen kunnen niet ter plaatse contant worden afgerekend. Goederen op het thuisadres bekijken is enkel mogelijk na afspraak.

Garantie
Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Lolalilie haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Lolalilie in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Lolalilie zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Lolalilie is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Bij geknipte stoffen erkennen we dit recht vanaf een minimum lengte van 50 cm. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, dient ons hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te brengen (via een e-mail naar info@lolalilie.be ) en moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Lolalilie. Artikelen die ons - zoals hierboven beschreven - worden teruggestuurd, worden binnen een termijn van tien werkdagen terugbetaald. Verzendkosten, door u of door ons gemaakt, worden niet terugbetaald, tenzij zij object uitmaken van verkeerde levering door ons erkent. Goederen die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingbeding.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge.

Bewijs
De betrokken partijen erkennen het elektronische bewijs (bvb e-mails, back-ups,….) binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten. De geïnformeerde registers in de bestanden van Lolalilie worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en kunnen als bewijs dienen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek door de koper opnieuw bekomen worden.